Kontakt

0911 078 866

Mäsiarska 70

040 01 Košice

9:00 - 17:00 hod.

Pondelok - Piatok

AKO ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE CUDZINCA

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle 

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.

Príspevok sa poskytuje vo výške:

7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca,  ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

Vlastníci  bytov a rodinných domov.

Tzv. Ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;

Obce a vyššie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si budú riešiť v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

Do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;

POZOR: Nepodnikatelia prvý výkaz predkladajú najneskôr do 7. apríla 2022.

Obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci;

Ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca;

Obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

 

Prvý termín na podanie žiadosti o príspevok na OBCI/MESTSKOM ÚRADE za ubytovanie odídenca je ‼7. apríl 2022.‼

  1. Vzory žiadostí na Ministerstve vnútra tu https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie. Jedná sa o žiadosti fyzických osôb, ale tiež právnických osôb, ktoré nehnuteľnosti alebo ubytovacie zariadenia nepoužívajú na podnikanie, napr. Cez živnosť.

 

  1. Ak slúžia nehnuteľnosti podnikateľsky na ubytovanie cez živnosť – oprávnenie na podnikanie v ubytovacích službách, v tom prípade sa žiada o príspevok cez Ministerstvo dopravy a výstavby – Vzory tu https://www.mindop.sk/lex-ukrajina.

Keď máte pochybnosti, čo a ako sa radí medzi ubytovacie zariadenia, tu je prehľad. POZOR to, kde treba žiadať o príspevok sa riadi na základe toho, či majiteľ MÁ alebo NEMÁ oprávnenie na podnikanie – ubytovacie služby v nehnuteľnosti alebo jej časti (izba)  (podľa § 10 zákona č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní).

Ubytovanie v súkromí

Predstavuje ubytovanie hostí v izbách rodinných domov alebo sa na tento účel poskytujú celý objekt – napr. Prázdninový dom, chalupa, chata

Izba

Objekt ( prázdninový byt), pre ktoré platia klasifikačné znaky pre izbu a objekt

Chatové osady

Ubytovacie zariadenie na prechodné ubytovanie hostí výhradne v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v 2 – 4 lôžkových izbách

Hotely

  • Hotel – ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako 10 izieb

Návštevníkom okrem ubytovania, stravovania a služieb poskytuje priestory a zariadenia potrebné na služobný pobyt a rekreačno – športové služby na aktívne trávenie voľného času

  • Dependance hotela – je vedľajšia budova bez vlastnej recepcie, organizačne súvisiaca s hotelom, ktorý zabezpečuje celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej kategórii a triede a nie je vzdialený viac ako 300 m od hlavnej budovy, poskytuje len ubytovanie
  • Garni hotel – Poskytuje prechodné ubytovanie predovšetkým na krátkodobé pobyty

Návštevníkom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu s obmedzeným rozsahom stravovania – väčšinou len raňajky

  • Horský hotel – Pri športovo – náročných rekreačných pobytoch

Je umiestený v ťažko dostupnom teréne, nezriedka bez priameho spojenia na cestnú sieť

  • Motel – Je ubytovacie zariadenie, ktoré sa buduje pri hlavných cestných trasách a diaľniciach.

Návštevníkom zabezpečuje parkovanie motorového vozidla v areály motelu

Botely

Sú ubytovacie zariadenia hotelového typu minimálne s 10 kajutami a je umiestnené na trvale zakotvenej lodi

Kajuty musia mať stále lôžka

Penzión

Jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu minimálne s 5 izbami a maximálne so 4 stálymi lôžkami v jednej izbe

Zabezpečuje návštevníkom raňajky, prípadne celodennú stravu a základné služby

Turistické ubytovne

Jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok na izbách

Spoločné hygienické zariadenia

Kempingy

Ubytovacie zariadenie, ktoré umožňuje návštevníkom ubytovať sa vo vlastnom ubytovacom zariadení (stany, obytné prívesy), prípadne v objektoch prevádzkovateľa (chata) v areáli kempingu.

Návštevníkom poskytuje okrem základnej hygienickej vybavenosti stravovanie, základné služby,  rekreačno – športovú, spoločensko – kultúrnu a obchodnú vybavenosť v rozsahu príslušnej triedy.

 

Autorka článku:

Monika Ňaršanská